Mantigua theme

Polar theme with player setup dialog

Vulcan theme

Atoll theme